Система запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про академічну доброчесність у Військовій академії (м. Одеса)(переглянути) (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між науковими та науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, іншими учасниками освітнього процесу Військової академії (м. Одеса).

Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції», Статуту Академії, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних актів Академії.

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (стаття 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Перевірка праць на академічний плагіат

Відповідно до пункту 5. Система запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах Положення обов’язковій перевірці підлягають такі види робіт:

-       кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр (дипломні роботи та проекти);
-       автореферати та рукописи дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата / доктора філософії / доктора наук, що подаються до захисту;
-       рукописи монографій, підручників та навчальних посібників, поданих на розгляд вченої ради Академії щодо надання рекомендації до друку;
-       рукописи статей, поданих до опублікування у редакційно-видавничому відділенні Академії.

Примітка: перевірка курсових робіт, розрахунково-графічних робіт, рефератів та інших завдань не є обов’язковою і може здійснюватися вибірково або за поданням начальника (завідувача) кафедри.

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВІРКА НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ НАУКОВИХ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ, КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ (переглянути)

Зразок заяви здобувача ступеня доктора філософії / доктора наук (переглянути) Зразок заяви авторів рукописів монографій, підручників (переглянути)

 Звіти про перевірку на академічний плагіат

Звіт про перевірку рукописів статей на академічний плагіат, які надійшли до редколегії Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса) у період з 20.10-20.11.2020 р., номер випуску № 2(14) – 2020 рік (переглянути)

 
Корисні матеріали та посилання
від Проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»
(AcademicIntegrityandQualityInitiative– AcademicIQ)

001Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, має на меті об’єднати професійну спільноту освітян для обміну досвідом та співпраці задля інституціоналізації принципів академічної доброчесності в системи середньої та вищої освіти України.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 1 (Листопад 2019 р.) «Як мені писати без академічного плагіату?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 2 (Листопад 2019 р.) «Плагіат = порушення авторських прав?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 3 (Грудень 2019 р.) «Як вижити без самоплагіату?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 4 (Грудень 2019 р.) «Скільки відсотків можна?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 5 (Лютий 2020 р.) «Студентський плагіат частина 1. Хто винен?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 6 (Лютий 2020 р.) «Студентський плагіат частина 2. Що роботи?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 7 (Квітень 2020 р.) «Як підвищити якість оцінювання?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 8 (Квітень 2020 р.) «Як підтримати чесність дистанційного навчання» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 9 (Квітень 2020 р.) «Як поліпшити (не)дистанційне викладання?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 10 (Липень 2020 р.) «Як формулювати результати навчання»(переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 11 (Липень 2020 р.) «Як підготувати якісний силабус?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 12 (Лютий 2021 р.) «Як посилити політику доброчесності ЗВО?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 13 (Березень 2021 р.) «Як протидіяти несправедливому авторству?» (переглянути)

 

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі